Vattenrening

Kombivattenrenare

Automatik 263

Beskrivning av vattenreningsprocessen
Kombivattenrenaren renar brunnsvatten med flera vattenproblem. Den renar höga halter av järn, mangan och åtgärdar även lågt pH. Med hjälp av en micronizer (lulftinjektor) så försvinner även illaluktande berggas (svavelväte). I anläggningens filtertub finns en filtermassa för att avskilja järn och mangan samt en filtermassa som höjer pH värdet i försurat vatten. Micronizern tar med injektorverkan med sig finfördelad luft som tillförs i brunnsvattnet som pumpas in i fastighetens lagringskärl. Om lagringskärlet utgörs av en hydrofor, så används en del av luften som tillförs till att underhålla hydroforens luftnivå. Den luft som tillförs innehåller syre som är en viktig funktion i vattenrening. Järn och mangan är löst och genom att tillföra syre, oxideras dessa mineraler och bildar fasta partiklar. Dessa partiklar avskiljs från vatten med filtrering genom filtermassan som finns i filtertuben. Sedan görs en backspolning för att renspola filtermassan.

Multivattenrenare

Beskrivning av vattenreningsprocessen
Multivattenrenaren kan samtidigt rena brunnsvatten med höga halter av olika ämnen som t.ex. järn, mangan, kalk, magnesium och humus (förmultnande växtdelar). Filterbädden i vattenreningen består av flera filtermassor med olika egenskaper. Genom att använda jonbytarmassa, kan man tillämpa jonbytarteknik för att avskilja ämnen som uppträder i lös form (joner) såsom kalk, magnesium, järn och mangan. Med hjälp av en adsorptionsmassa, som består av små plastkulor med porer kan man avskilja små fasta partiklar av t.ex. förmultnande växtdelar (humus) och järn. Med vissa intervaller görs automatiskt en renspolning av filterbädden och jonbytarmassan återladdas med saltlösning.

Kolfilter

Standardmodell 10x44-54 (anpassad för 1-3 hushåll)

Beskrivning av vattenreningsprocessen
Detta kolfilter klarar av att rena höga halter av organiska ämnen (humus), samt järn och mangan och övriga partiklar. Det filtrerar bort färg, lukt och smak. Med denna vattenrening kan man även mycket effektivt filtrera bort radongas.